Co bylo na začátku?

03.05.2013 13:12

Na začátku bylo slovo. A to slovo bylo... PERMAKULTURA.
A protože se mi tohle slovo líbí, chtěl jsem jej začít i praktikovat i v místech, kde jsem vyrůstal - v Přibyslavském občasníku jsem nechal vytisknout tento článek/inzerát ohledně hledaného pozemku. Nic vhodného se ale zatím neobjevilo, proto jsem se obrátil na město Přibyslav s touto žádostí o pronájem nevyužitých městských pozemků:

ŽÁDOST O PRONÁJEM POZEMKU

V březnovém občasníku (03/2013) jsem zveřejnil svůj článek ohledně hledaného pozemku ke koupi nebo pronájmu. Následně jsem byl upozorněn na několik nevyužívaných pozemků ve vlastnictví města Přibyslav a tímto žádám o jejich pronájem za stejným účelem – tedy o dlouhodobý pronájem s možností výsadby jedlých stromů a keřů a obhospodařování v souladu s přírodou, které umožní přežít několika desítkám druhů rostlin i živočichů.

Projekt realizace výsadby

1.   Současný stav

Pozemky v katastrálním území Hřiště (parcelní čísla 122/3 a 122/7, výměra 5915m2 a 6596m2) jsou vedeny jako trvalý travní porost a jsou v současné době nevyužívány (pozemek 122/3 je zarostlý rostlinami a náletovými dřevinami, pozemek 122/7 je sečen). Rybník nazývaný „V Klopotech“ při severní hranici obou pozemků je nyní vypuštěný a v okolí několika stovek metrů tak chybí stojatá nebo pomalu tekoucí voda, kde by se mohli rozmnožovat obojživelníci a jiní drobní živočichové. Pozemky skýtají nulovou hospodářskou hodnotu a rovněž nízkou estetickou hodnotu.

2.  Návrh změny

Výsadba ovocných stromů, keřů a bylin poskytne potravu a možnost hnízdění ptactva a úkrytu drobných živočichů (zejména na pozemku 122/7). Vybudováním několika mělkých kaluží (lagun), které se na jaře budou samovolně plnit vodou (a v létě vysychat) vznikne vhodné prostředí pro rozmnožování obojživelníků a hmyzu (pozemek 122/3). Realizací změny nedojde k omezení hospodářského využití okolních pozemků.

3.  Plán realizace

Každoroční (zejména podzimní) výsadba zhruba 10 kusů ovocných stromů a keřů, včetně zamulčování a individuální ochrany proti zvěři (okusu) po dobu prvních pěti let. Dvakrát ročně bude probíhat kosení trávy a vyžínání nežádoucí buřeně do doby, kdy dojde k potlačení jejího růstu vlivem zastínění. Buřeň bude použita zpětně jako mulč. Průběžné konzultace s městem Přibyslav ohledně hospodaření na pozemku a případných změn či možností jsou samozřejmostí.

4. Komunitní význam a zapojení veřejnosti

Cílem projektu je alespoň částečná kompenzace intenzivního a jednostranného hospodaření na zemědělských a lesních pozemcích dnešní kulturní krajiny. Pozemek bude přístupný každému a vítaná bude zejména pomoc při sázení rostlin a údržbě pozemku z řad dobrovolníků a žáků základní školy, kteří si některé zásady přírodních zahrad a permakultury již vyzkoušeli na školní zahradě. Do budoucna bych rád tyto aktivity rozšířil i na další lokality, které bych rád od města či jiných majitelů pozemků odkoupil nebo dlouhodobě pronajal. Z dlouhodobého hlediska se tedy jedná o tzv. ukázkový pozemek, na kterém bude možno pozorovat přínos tohoto přírodě blízkého hospodaření a seznámit s ním co možná nejširší okruh obyvatel.

Lukáš Sejkora
Adresa:   Hesovská 185, Přibyslav
Telefon:   736 408 066
Email:     lukas.sejkora@email.cz
Web:       www.lukassejkora.com