Nájemní smlouva podepsána

22.07.2013 10:09

Dnes jsem podepsal nájemní smlouvu s městem Přibyslav na dobu neurčitou, která je platná od 1.8.2013:

"Pronajímatel přenechává touto smlouvou nájemci do nájmu pozemky parc. č. 122/3 o výměře 5915 m2 a parc. č. 122/7 o výměře 6596 m2 v k. ú. Hřiště za účelem výsadby jedlých stromů a keřů a obhospodařování v souladu s přírodou, které umožní přežít několika desítkám druhů rostlin a živočichů a v souladu se záměrem popsaným v žádosti o pronájem pozemku."

Dále se ve smlouvě zavazuji, že budu spolupracovat se Základní školou Přibyslav při výsadbě ovocných stromů a keřů a veškerou činnost průběžně konzultovat s městem Přibyslav.

Rád bych touto cestou rovněž poděkoval Martinu Kamarádovi a Janě Krejčové, kteří se za město Přibyslav společně zasloužili o tak slibný start tohoto přírodě i lidem prospěšného projektu!